Emr-i Bi’l-Ma‘rûf Hizmetleri

Tebliğ, peygamberlerin aslî vazife ve sıfatlarından olup, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Âdem (Aleyhisselâm)dan bu yana var olan bir vazifedir. Tebliğ, insan hayatı ve teklif başladığından beri, ümmetleri için birer uyarıcı olan peygamberler tarafından yürütülmüştür. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafâ (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)in dâr-ı bekâya irtihallerinin ardından Sahâbe-i Kirâm Hazerâtı (Rıdvânullâhi Te‘âlâ Aleyhim Ecma‘în) tarafından yürütülen bu vazife, peygamberlerin vârisi olan ulemâya intikal etmiştir.

Efendi Babamız’ın ve Efendi Hazretlerimizin Emr-i Bi’l-Ma‘rûf’a Verdikleri Önem

Bir toplumun ve genel mânâda ümmetin kurtuluşu, tebliğe yani emr-i bi’l mâ’rûfa bağlıdır. Tebliğ devam ettikçe toplumun salâh ve felâhı da dâim olur. Tebliğ terk edildiği takdirde toplum, bozulmaya ve yozlaşmaya yüz tutar. Bu gerçeği, Efendi Babamız Ali Haydar Ahıshavî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri şöyle beyân etmiştir: “Dîn-i mübîn-i İslâm’ın devam ve bekâsı, emr-i bil-ma’rûf ve nehy-i ani’l-münkerin devamına bağlıdır. Dîn-i mübîn-i İslâm’ın inkırâzı (yıkılması) ise emr-i bil-ma’rûf ve nehy-i ani’l-münker’in terkine bağlıdır!”

Mürşidimiz Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhû) Hazretleri de emr-i bi’l-ma‘rûf’un önemini sohbetlerinde sık sık vurguladığı gibi icmali olarak şöyle ifade etmiştir: “Kapı kapı, köy köy gezmeli, emr-i bil-ma’rûf yapmalıdır. Millete iman, namaz anlatmalı…”

İslâmî şuûr ve hassasiyetin inşâsı konusunda elzem olan emr-i bi’l-ma’rûf, câmiamız tarafından kurumsal ve sistemli bir şekilde yürütülmektedir. Tebliğ ve irşâd birimimiz tarafından bu düstur üzere mütehassıs bir ekip hâlinde tebliğ ziyâretleri gerçekleştirmekte, esnaf, kahvehâne, meyhâne gibi mekânlar ziyâret edilmektedir. Bu ziyâretler vesilesiyle insanlar iyi ve güzele dâvet edilip her türlü kötü iş, günah ve fenâlıklardan sakındırılmakta ve böylece İslâm’ın aydınlık yüzünün karanlıklar içerisinde kalmış kimselere gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Emr-i Bi’l-Ma‘Rûf Ekibi Yetiştirme Seminerlerimiz

Eğitimlerini yurt genelindeki medreselerimizde tamamlamış olan hocalarımızdan tebliğ ve sohbet kabiliyetine sâhip olanlar, her sene açılan emr-i bi’l-ma’rûf kurslarımızda eğitim görmektedirler.

Bütün bu ilmî faaliyetlerle, insanlara örneklik ve rehberlik teşkil edecek, emr-i bi’l-ma’rûf görevlerini hakkıyla îfâ edebilecek hocalar yetiştirmek ve bu hocaların, ihtiyaçlar doğrultusunda yurtiçi ve yurtdışında uygun vazifelere yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bağış ve Yardımlarınız Vasıtasıyla Hizmetlerimize Ortak Olun

Sizler de emr-i bi’l-ma‘rûf faaliyetlerimizi yürütecek hocalarımızın yetişmesine ve hâlihazırda bu alanda devam etmekte olan faaliyetlerimize katkıda bulunarak bütün bu hizmetlere ortak olabilir ve Mevlâ Te‘âlâ’nın lütf-u keremiyle, bu hizmetlerden hâsıl olacak ecir ve mükâfata kavuşabilirsiniz.

Konuyla ilgili olarak 0555 104 47 26 no’lu Çağrı Merkezimizi arayarak yetkililerden detaylı bilgi alabilirsiniz.

0 Comments